Algemeen
Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf Studio209.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27338236, BTW nummer NL139302001B01, hierna te noemen: "Studio209", en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen "œ klant". Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden STUDIO209 alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door STUDIO209.   Offerte en overeenkomst Alle offertes van STUDIO209, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.  

Webhosting & Domeinregistratie 
STUDIO209 bemiddelt alleen maar tussen de klant en hosting provider. Op overeenkomsten betreffende webhosting en domeinregistratie zijn de algemene voorwaarden van de hosting provider van toepassing.   Website Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. STUDIO209 start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar. De klant verplicht zich alle gegevens die STUDIO209 nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website , op verzoek, ter hand te stellen van STUDIO209 en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt STUDIO209 haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant verkrijgt na betaling van de volledige rekening alle overige rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot zaken waar de creative commons licentie niet op van toepassing is, krachtens de overeengekomen ontwikkelde website. Het intellectuele eigendom van het voorbereidend materiaal blijft bij STUDIO209.  STUDIO209 verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Prijs 
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat STUDIO209 door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Levertijd
De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant STUDIO209 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan STUDIO209 niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van STUDIO209.   Zekerheidstelling STUDIO209 kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van STUDIO209 terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan. Indien STUDIO209 de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Betaling
De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door STUDIO209 opgegeven bank en/of gironummer of à contant. Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van STUDIO209 is de betaaldatum. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is STUDIO209 gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan STUDIO209 verschuldigd. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Reclame
Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij STUDIO209 te worden gemeld. Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame. De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
Alle uit de door STUDIO209 gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen STUDIO209 en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant. Op alle overeenkomsten tussen STUDIO209 en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Laatste revisie: 30 november 2012

Uit het blog

Webshop kortingsacties? Ken uw doelgroep! (13911)

Jongere internet generaties hebben liever een percentage korting, maar oudere generaties geven de voorkeur aan gratis verzending.…

oktober 01, 2014Read more >>

Social media strategie (12641)

Tegenwoordig kan je als bedrijf niet meer zonder een social media strategie, mede omdat social media steeds zwaarder meetellen voor PageRank en dus SE…

november 05, 2014Read more >>

Factuur in Excel (19761)

Veel kleine ondernemers hebben geen behoefte aan een duur boekhoudpakket en maken zelf hun facturen in Excel of in Word. Voor deze ondernemers heb ik…

mei 07, 2014Read more >>

Contact

Studio209.nl Loosduinse Hoofdplein 209 2553 CP DEN HAAG

KvK Haaglanden 27338236
Let op: per 1 mei een nieuw rekeningnummer
NL38 BUNQ 2290 8113 27
 

Volg ons

Twitter Google facebook Linkedin 

Webwinkel-Keur-Partner